Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.rentourskills.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Rent Our Skills. In deze algemene voorwaarden geven wij aan, onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rent Our Skills is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rent Our Skills.

Indien van toepassing:
Als er prijzen op onze website staan, dan geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer-, dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rent Our Skills te mogen claimen of te veronderstellen.
Rent Our Skills streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht, ondanks deze inspanningen, de informatie van, of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Rent Our Skills aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.rentourskills.nl/ op deze pagina.